Life’s Pleasures Are Bitterly Short

🌼
Question the flowers, the leaves, colored just right
Life’s pleasures are bitterly short, how long can they last?
//
问花 问叶 颜色正好
人生欢乐苦短 几春宵
Wèn huā wèn yè yán sè zhèng hǎo
Rén shēng huān lè kǔ duǎn jī chūn xiāo
//
Vấn hoa vấn diệp nhan sắc chính hảo
Nhân sinh hoan nhạc khổ đoản kỷ xuân tiêu
//
Hỏi hoa hỏi lá đang độ rực rỡ
Đời người vui buồn được mấy đêm xuân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *