Last Night In Light Rain And Gusty Wind

Last night in light rain and gusty wind
My sound sleep dispelled not the lingering effect of wine.
I try to ask her who rolls up the screens.
“The haitang tree,” she says, “is still the same.”
But ah, do you know it,
Do you know it?
The green may be thriving, the red must be thin now.
//
昨夜雨疏风骤,
浓睡不消残酒。
试问卷帘人,
却道海棠依旧。
知否,
知否,
应是绿肥红瘦。
Zuóyè yǔ shū fēng zhòu,
Nóng shuì bùxiāo cán jiǔ.
Shì wènjuàn lián rén,
Què dào hǎitáng yījiù.
Zhī fǒu, zhī fǒu,
Yīng shì lǜféi hóng shòu.
//
Hôm qua mưa lưa thưa, gió mạnh,
Ngủ say vùi, vẫn không hết cơn say rượu.
Ướm hỏi người đang cuốn rèm (rằng vườn hoa thế nào),
Thì trả lời rằng hoa hải đường vẫn như cũ.
Biết chăng?
Biết chăng?
Đã đến tiết lá xanh trổ, hoa đỏ tàn héo rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *