Khải Hoàn Môn

Không thể quay trở về dĩ vãng. Không thể sửa chữa gì hết. Nếu không, chúng ta ai cũng sẽ là bậc thánh hiền. Vả lại, cuộc sống không đòi hỏi ta phải hoàn thiện. Nếu ta là người hoàn thiện, vị trí của ta là ở viện bảo tàng”.

Năm 2003 đối với mình là một năm đầy ắp các biến cố quan trọng. Vui cũng có mà buồn cũng có.

Năm 2003 mình quen thêm được hai người bạn…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *