JUNE 9, 2022

Hãy là người thực hành cuộc sống thực của chính bạn chứ không phải là người đứng xem vở kịch ảo của thế gian.
//
去做自己真实生命的实践者。而不是世间虚拟戏剧的旁观者。
Qù zuò zìjǐ zhēnshí shēngmìng de shíjiàn zhě. Ér bùshì shìjiān xūnǐ xìjù de pángguān zhě.
//
Be a practitioner of your own real life, rather than an onlooker of virtual dramas in the world.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *