JUNE 8, 2022

Nếu bạn không thể buông bỏ chính mình, bạn không có trí tuệ; nếu bạn không thể buông bỏ người khác, bạn không có lòng từ bi. ​​​
//
心里放不过自己,是没有智慧;心里放不下别人,是没有慈悲。 ​​​
Xīnlǐ fàng bùguò zìjǐ, shì méiyǒu zhìhuì; xīnlǐ fàng bùxià biérén, shì méiyǒu cíbēi. ​​​
//
If you can’t let go of yourself, you have no wisdom; If you can’t let go of others, you have no compassion.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *