JUNE 5, 2022

Nếu bạn biết rõ ràng điều gì đó là vô nghĩa, đừng làm điều đó, và thực sự học cách kiểm soát bản thân.
//
自己明确知道没有意义的事情,就不要去做,真正学会自控。
Zìjǐ míngquè zhīdào méiyǒu yìyì de shìqíng, jiù bùyào qù zuò, zhēnzhèng xuéhuì zìkòng.
//
If you know clearly that it doesn’t make sense, don’t do it, and truly learn to control yourself.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *