JUNE 30, 2022

Dũng cảm là gì? Tôi biết rằng mình sẽ béo lên sau khi ăn bữa này, tôi vẫn tiếp tục.
//
勇敢是什么? 是我明知道这一顿吃下去会胖 我还是迎头而上。
Yǒnggǎn shì shénme? Shì wǒ míng zhīdào zhè yī dùn chī xiàqù huì pàng wǒ háishì yíngtóu ér shàng.
//
What is bravery? I’ve already known that this meal will make me fat, but I still go ahead.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *