JUNE 30, 2021

It’s been 2 years since the last time I felt some place as home. Langmusi gave me a feeling of love, like Danba had done 10 years before. Maybe it’s where I arrived after half of the journey, I no longer felt like a passenger to a stranger place.

Bạn không cần tìm nhà cho tâm hồn, cơ thể cần nhà, tâm hồn chỉ cần cảm giác như ở nhà. Mọi thứ trên đời đều có thể cho tâm hồn về nhà. Chỉ cần bạn cảm nhận được cái đẹp, tâm hồn sẽ trở về nhà ngay.
//
不用给自己的灵魂找家,身体需要家,灵魂只是需要家的感觉,天地间万物皆可以给予灵魂家的感觉,只要你一察觉到美好,灵魂即刻归家。
Bùyòng jǐ zìjǐ de línghún zhǎo jiā, shēntǐ xūyào jiā, línghún zhǐshì xūyào jiā de gǎnjué, tiāndì jiān wànwù jiē kěyǐ jǐyǔ línghún jiā de gǎnjué, zhǐyào nǐ yī chájué dào měihǎo, línghún jíkè guī jiā.
//
You don’t need to find a home for your soul. Your body needs home, but your soul just needs the feeling of home. Everything in heaven and earth can give your soul the feeling of home. As soon as you perceive the beauty, your soul will return home immediately.

P.s.: Picture taken in Langmusi (Taktsang Lhamo), Sichuan and Gansu, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *