JUNE 30, 2020

Người dân tộc Tạng thường nói: “Ai biết khi nào sẽ chết!” Điều này giống như Tony nói trong Green Book: “Mặc kệ làm gì, đều dốc hết toàn lực. Công việc ra công việc, cười ắt cười to, ăn cái gì cũng coi như là bữa ăn cuối cùng.”
//
藏族人常言:“谁知道啥时候死!”这跟《绿皮书》里托尼说的:“不管做什么,都要倾尽全力,工作就工作,笑就大笑,吃东西,就当是最后一顿吃。” 相当的契合。
Zàngzú rén chángyán: “Shéi zhīdào shà shíhòu sǐ!” Zhè gēn “lǜ pí shū” lǐ tuōní shuō de: “Bùguǎn zuò shénme, dōu yào qīng jìn quánlì, gōngzuò jiù gōngzuò, xiào jiù dà xiào, chī dōngxī, jiù dāng shì zuìhòu yī dùn chī.” Xiāngdāng de qìhé.
//
Tibetans often say: “Who knows when we will die!” This is like what Tony said in Green Book: “Whatever you do, do it 100%. When you work, work. When you laugh, laugh. When you eat, eat like it’s your last meal.”

P.s.: Picture taken in Langmusi (Taktsang Lhamo), Sichuan and Gansu, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *