You are currently viewing JUNE 30, 2019

JUNE 30, 2019

Cuộc đời ngắn lắm việc gì phải nhớ mãi không quên.
(Nhân sinh khổ đoản hà tất niệm niệm bất vong.)
//
人生苦短何必念念不忘。
//
Life is too short to remember forever.

P.s.: Picture taken in Langmusi, Sichuan and Gansu, China in 2019.

Leave a Reply