JUNE 30, 2019

JUNE 30, 2019

Cuộc đời ngắn lắm việc gì phải nhớ mãi không quên.
(Nhân sinh khổ đoản hà tất niệm niệm bất vong.)
//
人生苦短何必念念不忘。
//
Life is too short to remember forever.

P.s.: Picture taken in Langmusi, Sichuan and Gansu, China in 2019.

Leave a Reply