JUNE 21, 2020

[Ngày Của Cha – 父亲节快乐 – Happy Fathers Day]
Cha mẹ còn, cuộc đời ta còn có chỗ đến; cha mẹ đi, cuộc đời ta chỉ còn đường về.
(Giả Bình Ao)
//
父母在人生尚有来处,父母去人生只剩归途。
Fùmǔ zài rénshēng shàng yǒu lái chù, fùmǔ qù rénshēng zhǐ shèng guītú.
//
When parents are alive, one still has an origin; when parents go, there is only a way back in life.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *