JUNE 19, 2021

Chính trị là nghệ thuật của khả năng, nghệ thuật của tính khả thi, nghệ thuật của sự tối ưu.
//
政治是可能性的艺术,可行性的艺术,次优的艺术。 ​
Zhèngzhì shì kěnéng xìng de yìshù, kěxíng xìng de yìshù, cì yōu de yìshù. ​
//
Politics is the art of the possible, the attainable, the art of the next best.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *