JUNE 16, 2022

Dịch Trung Thiên đại khái đã chia các vấn đề logic phổ biến của người Trung Quốc thành ba loại sau: Thứ nhất, hỏi thái độ, không hỏi sự thật. Thứ hai, hỏi động cơ, không hỏi đúng sai. Thứ ba, hỏi thân sơ, không hỏi đạo lý.
//
易中天把国人常有的逻辑问题,大致分成了以下三类:第一,问态度,不问事实。第二,问动机, 不问是非。第三,问亲疏,不问道理。
Yìzhōngtiān bǎ guórén cháng yǒu de luójí wèntí, dàzhì fēnchéngle yǐxià sān lèi: Dì yī, wèn tàidù, bù wèn shìshí. Dì èr, wèn dòngjī, bù wèn shìfēi. Dì sān, wèn qīnshū, bù wèn dàolǐ.
//
Yi Zhongtian roughly divided the common logic problems of Chinese people into the following three categories: First, ask the attitude, not the fact. Second, ask the motivation, not the disputation. Third, ask the connection, not the reason.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *