JUNE 15, 2021

Trước đây tôi không có gì. Sau hơn mười năm làm việc chăm chỉ, tôi đã già đi hơn mười tuổi.
//
以前的我一无所有。经过十多年的努力,我已经大了十多岁。
Yǐqián de wǒ yīwúsuǒyǒu. Jīngguò shí duō nián de nǔlì, wǒ yǐjīng dàle shí duō suì.
//
I used to have nothing. After more than ten years of hard work, I have become more than ten years older.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *