JUNE 14, 2022

Bạn phải cố gắng, cố gắng đến mức bạn không cần lấy lòng người khác,
như thế bạn mới thực sự có thể sống hết mình.
//
你要努力,努力到不需要讨好别人,那样你才能真正活出自己。 ​​​
Nǐ yào nǔlì, nǔlì dào bù xūyào tǎohǎo biérén, nàyàng nǐ cáinéng zhēnzhèng huó chū zìjǐ. ​​​
//
You have to work hard, so hard you don’t need to please others, so that you can really live out yourself. ​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *