You are currently viewing JUNE 12, 2018

JUNE 12, 2018

Thuỷ như kính, khả ánh vạn vật.
Tâm như kính, khả ánh nhân sinh.
//
水如镜,可映万物。
心如镜,可映人生。
//
Water, like a mirror, can reflect everything.
Heart, like a mirror, can reflect life.

P.s.: Picture taken in Moc Chau, Son La, Vietnam in 2017.

Leave a Reply