JUNE 10, 2021

I used to think it didn’t matter whether I go to Tibet or not. But after watching a TV program, now I think I should at least try once. Không biết hết dịch có đổi ý không, nhưng tạm thời quyết định vậy đi đã.

Thay đổi, như ánh nắng mặt trời, có thể là bạn hoặc thù, phước lành hoặc lời nguyền, bình minh hoặc hoàng hôn.
//
改变,就像阳光一样,能成为一个朋友或者敌人,一个祝福或者一个咒语,一个黎明或者一个傍晚。
Gǎibiàn, jiù xiàng yángguāng yīyàng, néng chéngwéi yīgè péngyǒu huòzhě dírén, yīgè zhùfú huòzhě yīgè zhòuyǔ, yīgè límíng huòzhě yīgè bàngwǎn.
//
Change, like sunshine, can be a friend or a foe, a blessing or a curse, a dawn or a dusk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *