JUNE 1, 2022

Có bao nhiêu đứa trẻ trong quá trình trưởng thành, linh hồn vô số lần nhảy xuống những cây cầu. Chỉ là thân thể kiên trì ở lại, tê tê dại dại thành người lớn.
//
有多少孩子在成长的过程中,灵魂无数次跳下了这样的桥。只是肉身还坚持着,麻麻木木长成了大人。
Yǒu duōshǎo háizi zài chéngzhǎng de guòchéng zhōng, línghún wúshù cì tiào xiàle zhèyàng de qiáo. Zhǐshì ròushēn hái jiānchízhe, má mámù mù zhǎng chéngle dàrén.
//
How many children’s soul jumped off such a bridge countless times in the process of growing up? But their body still persists, and their numbness has grown into an adult.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *