JULY 9, 2021

We are all travelers in the mortal world, and the luggage on our backs is full of worldly flavors, so heavy that we bend over. I picked it up hastily all the way, and on the day I left, I didn’t know how to put it down.
//
我们都是红尘过客,背上的行囊,装满了世味,沉重得压弯了腰。这一路仓促地拎起,到离开的那一天,却不知道该如何放下。
Wǒmen dōu shì hóngchén guòkè, bèi shàng de xíngnáng, zhuāng mǎnle shì wèi, chénzhòng dé yā wānle yāo. Zhè yīlù cāngcù de līn qǐ, dào líkāi dì nà yītiān, què bù zhīdào gāi rúhé fàngxià.
//
Tất cả chúng ta đều là lữ khách hồng trần, hành trang trên lưng mang đầy hương vị trần gian, nặng nề đến nỗi chúng ta phải cúi gập người. Tôi nhặt nó lên một cách vội vàng, đến ngày rời đi, tôi không biết làm thế nào buông xuống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *