JULY 7, 2022

I hope everyone can get their wish and live up to their youth. The final chapter of the college entrance examination is also the prologue of life.
//
希望大家都能如愿以偿,不负青春。高考终章,亦是人生序章。
Xīwàng dàjiā dōu néng rúyuànyǐcháng, bù fù qīngchūn. Gāokǎo zhōng zhāng, yì shì rénshēng xùzhāng.
//
Tôi hy vọng mọi người đều có thể được như ý nguyện, sống hết mình với tuổi trẻ. Chương cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh đại học cũng là chương mở đầu của cuộc đời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *