You are currently viewing JULY 5, 2021

JULY 5, 2021

Cái gọi là cuộc sống là nghe không hết lời nói dối, nhìn không thấu được nhân tâm, không bỏ xuống được ưu tư, trải qua không hết ngọt bùi cay đắng.
//
所谓人生就是听不完的谎言,看不透的人心,放不下的牵挂,经历不完的酸甜苦辣。 ​ ​​​​
//
A so-called life consists of endless lies, impenetrable hearts, lingering worries, endless ups and downs. ​ ​​​​

Leave a Reply