JULY 3, 2021

Hóa ra lời yêu thương hay nhất trên đời này chỉ là: “Anh sẵn sàng giúp em trở thành chính mình.”
//
原来,这世上最好的情话不过是:“我愿意帮助你去成为自己”。
Yuánlái, zhè shìshàng zuì hǎo de qínghuà bùguò shì: “Wǒ yuànyì bāngzhù nǐ qù chéngwéi zìjǐ”.
//
It turns out that the best love words in the world are just: “I am willing to help you become yourself”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *