JULY 28, 2021

Living like a human will know that the moon has passed. Living like a human will know that they are walking, eating, breathing, not drifting.
//
像人一样生活会知道月亮过去了,像人一样生活会知道他们在走路,吃饭,呼吸,而不是漂泊。
Xiàng rén yīyàng shēnghuó huì zhīdào yuèliàng guòqùle, xiàng rén yīyàng shēnghuó huì zhīdào tāmen zài zǒulù, chīfàn, hūxī, ér bùshì piāobó.
//
Sống như người sẽ biết một mùa trăng qua. Sống như người thì sẽ biết mình đang đi, đang ăn, đang thở. Chứ không phải đang trôi.

P.s.: Picture taken in Ta Nang, Lam Dong, Vietnam in 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *