JULY 27, 2021

I haven’t gone anywhere for a long time, so I feel confused. Because going is not a minimum need, such as eating and sleeping. If you can’t go today, there’s tomorrow, the day after tomorrow.
//
好久没有去任何地方了,感觉很迷茫。因为去不是最低限度的需要,比如吃饭、睡觉。如果今天不能去,还有明天,后天。
Hǎojiǔ méiyǒu qù rènhé dìfāngle, gǎnjué hěn mímáng. Yīnwèi qù bùshì zuìdī xiàndù de xūyào, bǐrú chīfàn, shuìjiào. Rúguǒ jīntiān bùnéng qù, hái yǒu míngtiān, hòutiān.
//
Lâu lắm tôi đã không đi, mất cảm giác. Bởi đi không phải là nhu cầu tối thiểu, như ăn, ngủ. Hôm nay đi không được, thì mai, thì mốt. – Nguyễn Ngọc Tư

P.s.: Picture taken in Ta Nang, Lam Dong, Vietnam in 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *