JULY 25, 2020

When there are some things you have to say, don’t wait for the other party to understand, because the other party is not you, and she/he doesn’t know what you want, you can only be sad and disappointed in the end, especially in love.
//
有些事情是要说出来的,不要等着对方去领悟,因为对方不是你,不知道你想要什么,等到最后只能是伤心和失望,尤其是感情。
Yǒuxiē shìqíng shì yào shuō chūlái de, bùyào děngzhe duìfāng qù lǐngwù, yīnwèi duìfāng bùshì nǐ, bù zhīdào nǐ xiǎng yào shénme, děngdào zuìhòu zhǐ néng shì shāngxīn hé shīwàng, yóuqí shì gǎnqíng.
//
Một số điều cần nói, đừng chờ người khác lĩnh ngộ, bởi vì đối phương không phải là bạn, không biết bạn muốn gì, đợi đến cuối cùng chỉ có thể là thương tâm và thất vọng, đặc biệt là tình cảm.

P.s.: Picture taken in Langmusi (Taktsang Lhamo), Sichuan and Gansu, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *