You are currently viewing JULY 22, 2016

JULY 22, 2016

Nếu làm gì cũng cần trước có người lôi, sau có người đẩy, tức là bạn đã cận kề cái chết rồi.
//
如果干什么都需要前面有人拉着,后面有人推着才动,那你就离死不远了。
//
If you’re pulled from the front and pushed from the back, you’re getting near to death.

Leave a Reply