JULY 22, 2016

If you’re pulled from the front and pushed from the back, you’re getting near to death.
//
如果干什么都需要前面有人拉着,后面有人推着才动,那你就离死不远了。
Rúguǒ gān shén me dōu xūyào qiánmiàn yǒurén lāzhe, hòumiàn yǒurén tuīzhe cái dòng, nà nǐ jiù lí sǐ bù yuǎnle.
//
Nếu làm gì cũng cần trước có người lôi, sau có người đẩy, tức là bạn đã cận kề cái chết rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *