JULY 21, 2021

Happiness is a glass ball that descended from the sky to the world and was broken into tens of thousands of pieces. No one can get it all, but at best can pick up one or two pieces.
//
幸福是一个玻璃球,从天上降到人间,摔破了,碎成千万片。没有人可以得到全部,充其量捡到一两片。
Xìngfú shì yīgè bōlí qiú, cóng tiānshàng jiàng dào rénjiān, shuāi pòle, suì chéng qiān wàn piàn. Méiyǒu rén kěyǐ dédào quánbù, chōngqíliàng jiǎn dào yī liǎng piàn.
//
Hạnh phúc là một quả cầu thủy tinh từ trên trời rơi xuống thế gian. Nó vỡ tan thành hàng chục triệu mảnh. Không ai lấy được hết, cùng lắm là nhặt được một hai mảnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *