JULY 20, 2017

If there was an afterlife, I would be a tree,
Standing in eternity, without a posture of joy or sorrow,
Half in the earth, half in the wind,
Half in the shade, half in the sun,
Very silent and proud,
Never relying on or looking for anything.
//
如果有来生,要做一棵树,
站成永恒。没有悲欢的姿势,
一半在尘土里安详,
一半在风里飞扬;
一半洒落荫凉,
一半沐浴阳光。
非常沉默、非常骄傲。
从不依靠、从不寻找。
Rúguǒ yǒu láishēng, yào zuò yī kē shù, zhàn chéng yǒnghéng. Méiyǒu bēi huān de zīshì, yībàn zài chéntǔ lǐ ānxiáng, yībàn zài fēng lǐ fēiyáng; yībàn sǎluò yīnliáng, yībàn mùyù yángguāng. Fēicháng chénmò, fēicháng jiāo’ào. Cóng bù yīkào, cóng bù xúnzhǎo.
//
Nếu có kiếp sau, muốn làm một thân cây,
Vĩnh viễn đứng vững, không có dáng dấp vui buồn,
Phân nửa an tĩnh trong bụi đất,
Phân nửa tung bay trong gió,
Phân nửa thoải mái râm mát,
Phân nửa tắm rửa ánh mặt trời.
Vô cùng trầm mặc, vô cùng kiêu ngạo,
Không cần dựa dẫm, chẳng phải kiếm tìm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *