You are currently viewing JULY 19, 2021

JULY 19, 2021

Học cách từ chối là bài học đáng để bạn học cả đời.
//
学会拒绝是值得你终生学习的一堂课。
//
Learning to refuse is a lesson worth learning all your life.

Leave a Reply