JULY 15, 2022

There is one thing that cannot follow the principle of conformity, and that is human conscience.
//
有一种东西不能遵循从众原则,那就是人的良心。
Yǒuyī zhǒng dōngxī bùnéng zūnxún cóngzhòng yuánzé, nà jiùshì rén de liángxīn.
//
Có một thứ không thể tuân theo nguyên tắc phù hợp, đó là lương tâm con người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *