You are currently viewing JULY 11, 2021

JULY 11, 2021

Đá bề ngoài không đáng chú ý vẫn có thể tồn tại vĩnh cửu hàng ngàn năm. Hoa tươi đẹp không sao tả xiết chẳng qua cũng chỉ thơm được một mùa.
//
石头貌不起眼,却能恒久千年万载。鲜花美不胜收,却只不过一季芬芳。
//
Stone may seem unremarkable, but it can last for thousands of years. Flowers are beautiful, but their fragrance lasts for a season only.

P.s.: Picture taken in Langmusi, Sichuan and Gansu, China in 2019.

Leave a Reply