JULY 10, 2019

Kiếm tiền là một loại năng lực, tiêu tiền lại là một loại kỹ thuật. Mà bản thân tôi chính là kiểu người như vậy, năng lực có hạn, nhưng kỹ thuật thì lại rất cao.
//
赚钱是一种能力,花钱是一种技术。我能力有限,技术却很高。
Zhuànqián shì yī zhǒng nénglì, huā qián shì yī zhǒng jìshù. Wǒ nénglì yǒuxiàn, jìshù què hěn gāo.
//
Making money is an ability, spending money is a technology. I have a limited ability, but a high technology.

P.s.: Picture taken in Langmusi (Taktsang Lhamo), Sichuan and Gansu, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *