JULY 1, 2020

Sống mạnh dạn một chút, bạn không có nhiều người xem đâu.
//
大胆点生活,你没有那么多观众。
Dàdǎn diǎn shēnghuó, nǐ méiyǒu nàme duō guānzhòng.
//
Be bold in life, you don’t have many viewers.

P.s.: Picture taken in Langmusi (Taktsang Lhamo), Sichuan and Gansu, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *