JULY 1, 2019

Vậy là chỉ còn 6 tháng nữa là tới năm 2020 rồi đó. Mỗi người đều đang phải đấu tranh, xin bạn nhất định đừng ngã xuống.
//
半年之后迎来2020年。每个人都在挣扎,请你千万别倒下。
//
2020 is only 6 months away. Everyone is struggling, please don’t fall.

P.s.: Picture taken in Langmusi, Sichuan and Gansu, China in 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published.