JANUARY 9, 2020

Điều khiến bạn trưởng thành, là hy vọng hết lần này đến lần khác mà vẫn không tuyệt vọng.
//
让你成长的,是一个又一个的希望和从未终止过的绝望。
Ràng nǐ chéngzhǎng de, shì yīgè yòu yīgè de xīwàng hé cóng wèi zhōngzhǐguò de juéwàng.
//
What makes you grow is one hope after another without ending in despair.

P.s.: Picture taken in Sydney, New South Wales, Australia in 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *