JANUARY 6, 2022

“Văn hóa” có thể được biểu đạt trong bốn câu: tự tu dưỡng từ trong tim; tự ý thức mà không cần nhắc nhở; tự do dựa trên ràng buộc; tử tế vì lợi ích của người khác.
——Lương Hiểu Thanh
//
“文化”可以用四句话表达:植根于内心的修养;无需提醒的自觉;以约束为前提的自由;为别人着想的善良。
——梁晓声 ​​​
“Wénhuà” kěyǐ yòng sì jù huà biǎodá: Zhí gēn yú nèixīn de xiūyǎng; wúxū tíxǐng de zìjué; yǐ yuēshù wèi qiántí de zìyóu; wèi biérén zhuóxiǎng de shànliáng.
——Liángxiǎoshēng ​​​
//
“Culture” can be expressed in four sentences: self-cultivation rooted in the heart; self-consciousness without reminder; freedom based on constraints; kindness for the sake of others.
——Liang Xiaosheng ​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *