You are currently viewing JANUARY 5, 2022

JANUARY 5, 2022

[12 Days Of Christmas, Day 12]
Bạn phải trải qua quá trình cố gắng, thất bại, rồi lại cố gắng.
//
你得经历努力失败再努力的过程。
Nǐ děi jīnglì nǔlì shībài zài nǔlì de guòchéng.
//
You have to go through the process of trying, failing and trying again.

Leave a Reply