JANUARY 5, 2021

[12 Days Of Christmas, Day 12]
Đầu tiên hãy tìm hiểu xem khả năng của bạn đến đâu rồi hãy quyết định xem bạn là ai.
(Tara Westover)
//
先找出你的能力所在,然后再决定你是谁。
Xiān zhǎo chū nǐ de nénglì suǒzài, ránhòu zài juédìng nǐ shì shéi.
//
First find out what you are capable of, then decide who you are.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *