JANUARY 4, 2021

[12 Days Of Christmas, Day 11]
Mỗi người đều có một thời kỳ thức tỉnh, nhưng thức tỉnh sớm hay muộn sẽ quyết định số phận của họ.
(Lộ Diêu)
//
每个人都有一个觉醒期,但觉醒的早晚决定个人的命运。
Měi gèrén dōu yǒu yīgè juéxǐng qī, dàn juéxǐng de zǎowǎn juédìng gèrén de mìngyùn.
//
Everyone has a period of awakening, but the time of awakening determines their destiny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *