You are currently viewing JANUARY 31, 2020

JANUARY 31, 2020

Có một số việc không phải nhìn thấy hy vọng mới kiên trì, mà là kiên trì mới sẽ thấy hy vọng.
//
有些事情不是看到希望才去坚持,而是坚持了才会看到希望。
//
At times you don’t choose to hold on because there is hope; you hold on, so there is hope.

P.s.: Picture taken in Yellow Crane Tower, Wuhan, Hubei, China in 2019.

Leave a Reply