JANUARY 3, 2021

[12 Days Of Christmas, Day 10]
Một đêm tôi đốt hết bao kỉ niệm,
Từ đó mộng trong suốt
Một sáng tôi vứt bỏ hết ngày hôm qua,
Từ đó bước chân tôi nhẹ tênh.
(Tagore)
//
有一个夜晚我烧毁了所有的记忆,
从此我的梦就透明了,
有一个早晨我扔掉了所有的昨天,
从此我的脚步就轻盈了。
Yǒu yīgè yèwǎn wǒ shāohuǐle suǒyǒu de jìyì,
Cóngcǐ wǒ de mèng jiù tòumíngliǎo,
Yǒu yīgè zǎochén wǒ rēng diàole suǒyǒu de zuótiān,
Cóngcǐ wǒ de jiǎobù jiù qīngyíngle.
//
One night, I burned all the memories,
And my dreams became transparent,
One morning, I threw away all yesterdays,
And my steps have been lighter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.