JANUARY 27, 2022

Trước đây: Mong một chuyến đi vào ngày nắng đẹp, không được cũng phải đi dạo gần nhà.
Bây giờ: Mong tìm được một bãi cỏ rợp bóng mát để nằm nghịch điện thoại trong một ngày nắng đẹp.
//
以前:期待在一个阳光灿烂的日子里来一次旅行,不行也要去家附近走走放放风。
现在:期待在一个阳光灿烂的日子里找个有树荫的草地躺下来玩手机。
Yǐqián: Qídài zài yīgè yángguāng cànlàn de rìzi lǐ lái yīcì lǚxíng, bùxíng yě yào qù jiā fùjìn zǒu zǒu fàng fàngfēng.
Xiànzài: Qídài zài yīgè yángguāng cànlàn de rìzi lǐ zhǎo gè yǒu shù yīn de cǎodì tǎng xiàlái wán shǒujī.
//
Before: Looking forward to a trip on a sunny day, or a walk around the neighborhood.
Now: Looking forward to finding a shaded meadow on a sunny day to lie down and play with my phone.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *