JANUARY 27, 2020 – 2

Rồi một ngày bạn sẽ hiểu được rằng, sống lương thiện khó hơn sống thông minh. Thông minh là trời cho mà lương thiện là chọn lựa.
//
有一天你会明白,善良比聪明更难。聪明是一种天赋,而善良是一种选择。
Yǒu yītiān nǐ huì míngbái, shànliáng bǐ cōngmíng gèng nán. Cōngmíng shì yī zhǒng tiānfù, ér shànliáng shì yī zhǒng xuǎnzé.
//
One day you will understand that kindness is harder than smartness. Smartness is a gift, but kindness is a choice.

Leave a Reply

Your email address will not be published.