You are currently viewing JANUARY 22, 2021

JANUARY 22, 2021

Tháng này lẽ ra tôi nên cạp đất mà ăn, nhưng tuyết rơi dày đột ngột đã cải thiện bữa ăn, hiện tại tôi có thể ăn đá bào nhé.
//
这个月本来是该吃土的,但是突如其来的一场大雪,改善了我的伙食,我现在可以吃刨冰啦
//
This month I should have eaten soil, but a sudden heavy snow has improved my food, I can eat shaved ice now.

Leave a Reply