JANUARY 2, 2022

[12 Days Of Christmas, Day 9]
Bạn phải nghiền ngẫm các chi tiết, mặc dù bỏ qua chúng sẽ dễ dàng hơn.
//
你得死抠细节,虽然放过它们会更容易。
Nǐ děi sǐ kōu xìjié, suīrán fàngguò tāmen huì gèng róngyì.
//
You have to grind out the details when it’s easier to shrug them off.

Leave a Reply

Your email address will not be published.