JANUARY 17, 2019

10 năm trước, một chút chuyện nhỏ chúng ta cũng gây long trời lở đất; 10 năm sau, sự tình nghiêm trọng đến đâu chúng ta cũng có thể biểu hiện gió thổi mây bay.
//
十年前,我们一点小事就搞得惊天动地;十年后,再严重的事我们也能表现的风轻云淡。
Shí nián qián, wǒmen yīdiǎn xiǎoshì jiù gǎo dé jīngtiāndòngdì; shí nián hòu, zài yánzhòng de shì wǒmen yě néng biǎoxiàn de fēng qīng yún dàn.
//
10 years ago, we made a fuss over little things; 10 years later, we look at serious problems with disdain.

P.s.: Pictures taken in Mui Ne, Phan Thiet, Vietnam in 2008 and in Melbourne, Victoria, Australia in 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published.