JANUARY 16, 2021

JANUARY 16, 2021

Thông qua dấu vân tay có thể thấy được tính cách của bạn gái, ví dụ như vân tay của cô ấy thường rơi xuống mặt bạn cho thấy tính cách cô ấy khá nóng nảy.
//
通过掌纹, 可以看出女朋友的性格, 比如她的掌纹经常落在你的脸上, 说明她的性格比较暴躁.
//
Through the palm print, you can see your girlfriend’s character. For example, her palm print often falling on your face shows that her character is rather violent.

Leave a Reply