JANUARY 15, 2021

JANUARY 15, 2021

Một số người nói tôi không đúng giờ, tôi cười, mỗi ngày tôi đều đói lúc 12 giờ.
//
有人说我不守时,我笑了我每天一到晚上12点就饿了。
//
Some people say that I am not on time. I laugh. I am hungry every day at 12 midnight.

Leave a Reply