You are currently viewing JANUARY 14, 2021

JANUARY 14, 2021

Bộ não là vật dụng cần thiết hàng ngày, tôi hy vọng bạn không dùng nó như một vật trang trí.
//
脑子是个日用品,希望你不要把它当做装饰品​​。
//
The brain is a daily necessity, I hope you don’t use it as a decoration.

Leave a Reply