JANUARY 14, 2021

Bộ não là vật dụng cần thiết hàng ngày, tôi hy vọng bạn không dùng nó như một vật trang trí.
//
脑子是个日用品,希望你不要把它当做装饰品​​。
Nǎozi shìgè rìyòngpǐn, xīwàng nǐ bùyào bǎ tā dàngzuò zhuāngshì pǐn.
//
The brain is a daily necessity, I hope you don’t use it as a decoration.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *