JANUARY 14, 2020

Tôi cược bằng mạng sống năm nay tôi nhất định có thể yêu đương nhưng dùng mạng của ai thì tôi còn chưa nghĩ ra.
//
我用生命保证我今年一定能恋爱 但用谁的命还没想好。
Wǒ yòng shēngmìng bǎozhèng wǒ jīnnián yīdìng néng liàn’ài dàn yòng shéi de mìng hái méi xiǎng hǎo.
//
I bet with life that I’ll be in love this year, but I haven’t decided of whose life.

Leave a Reply

Your email address will not be published.