You are currently viewing JANUARY 14, 2020

JANUARY 14, 2020

Tôi cược bằng mạng sống năm nay tôi nhất định có thể yêu đương nhưng dùng mạng của ai thì tôi còn chưa nghĩ ra.
//
我用生命保证我今年一定能恋爱 但用谁的命还没想好。
//
I bet with life that I’ll be in love this year, but I haven’t decided of whose life.

Leave a Reply